Bỏ đi mà làm sales giỏi!

[𝐵𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 đ𝑜̣̂𝑖...