Diễn đàn

Vì sao Cần Thơ lại được xem là vùng trũng của thị trường bất động sản?

𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑜̛ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝐶𝑢̛̉𝑢 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝐶𝑢̛̉𝑢 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔, 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑎́ 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑎̂𝑦 Đ𝑜̂ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

Theo cổng thông tin năm 2019, Cần Thơ là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 30 về số dân, Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam Cần Thơ xếp thứ 11 về GRDP bình quân đầu người. Với 1.235.172 người dân, GRDP bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng (tương ứng với 3.700 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,84%.

𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗹𝘆́ 𝗱𝗼 𝘃𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼 𝗧𝗽. 𝗖𝗮̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗼̛ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗰𝗼̂ 𝗴𝗮́𝗶 𝗰𝗼̀𝗻 𝗺𝗼̛ 𝗻𝗴𝘂̉, 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗯𝗶̣ 𝗻𝗵𝗮̀ đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝗼̉, 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗲́𝗽 đ𝘂̛𝗮 𝗿𝗮 𝟯 𝗹𝘆́ 𝗱𝗼 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘀𝗮𝘂:

𝟭. 𝗛𝗮̣ 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗼̣̂ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗰𝗼̀𝗻 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗻𝗴𝗮̣𝗶 𝗹𝗼̛́𝗻: Mang tiếng là thành phố trực thuộc trung ương, đầu tàu của Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhưng giao thông về Cần Thơ quá bị lệ thuộc vào Quốc Lộ 1A đoạn từ Điểm cuối là nút giao thông Thân Cửu Nghĩa (thuộc cao tốc TP. HCM – Trung Lương dài 50km) huyện Châu Thành về Tp. Cần Thơ chỉ duy nhất QL1A gồng gánh lưu lượng xe khổng lồ. Nếu trung bình thời gian đi từ TP. HCM về Cần Thơ là 3,5 tiếng di chuyển, nhưng có sự cố hay trời mưa sẽ gây kẹt xe trầm trọng có thể kéo dài thời gian di chuyển lên hơn 5 tiếng. Thật sự, với một người dễ tính như Sang thì việc nằm xe 5 tiếng/180km thì khó nào chấp nhận được huống chi nhà đầu tư?

𝟮. 𝗩𝗲̂̀ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗖𝘂̣𝗺 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 (𝗖𝗖𝗡), 𝗞𝗵𝘂 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 (𝗞𝗖𝗡) 𝗧𝗣. 𝗖𝗮̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗼̛ 𝗾𝘂𝗮́ 𝗸𝗵𝗶𝗲̂𝗺 𝘁𝗼̂́𝗻 𝘀𝗼 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗶 𝘁𝗲̂𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗮̀𝘂 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ 𝗞𝗵𝘂 𝗩𝘂̛̣𝗰.

– 𝙑𝙚̂̀ 𝙆𝙝𝙪 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥: Hiện thành phố có 06 Khu công nghiệp với tổng diện tích là 859,64 ha. Tổng hợp đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 238 dự án còn hiệu lực (trong đó có 218 dự án đang hoạt động, 05 dự án đang xây dựng và 10 dự án chưa triển khai và 05 dự án tạm ngưng hoạt động), với 214 dự án trong nước, 23 dự án FDI, 01 dự án ODA, thuê 393,96 ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,709 tỷ USD; vốn đầu tư đã thực hiện 1,004 tỷ USD, chiếm 58,76% tổng vốn đầu tư đăng ký.

– 𝙑𝙚̂̀ 𝘾𝙪̣𝙢 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥: Đến nay UBND thành phố Cần Thơ đã hoàn thành rà soát và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát trong đợt 3 (tại Thông báo số 2167/VPCP-KTN ngày 31/3/2015 của Văn phòng Chính phủ). Theo đó thành phố Cần Thơ quy hoạch 06 CCN với tổng diện tích 200 ha. Hiện nay, trong 06 CCN mới có 01 CCN (Cụm công nghiệp Bình Thủy) có quyết định thành lập và đang tiến hành thực hiện quy hoạch chi tiết với diện tích 42,85 ha.

Ngoài ra, 𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽/ 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽: 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟴 𝗰𝗼́ 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝟲.𝟯𝟱𝟬 𝗰𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉ 𝘃𝗮̀ 𝟵𝟯𝟮 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝟲𝟱.𝟬𝟴𝟱 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴.

𝟯. 𝗗𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗦𝗼̂𝗻𝗴 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗮̂𝘆 đ𝗼̣̂𝗰 đ𝗮́𝗼 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̃𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̉:

Du lịch sông nước là miếng đánh độc quyền của Miền tây nói chung và Cần Thơ nói riêng. Nhưng ngành du lịch này vẫn chưa đầu tư bài bản và cũng chưa có nhiều điểm vui chơi phục vụ du khách và khó có thể giữ chân khách du lịch lưu trú nhiều hơn 2 đêm.

Cụ thể, năm 2019 TP Cần Thơ đã đón hơn 3 triệu lượt khách lưu trú; trong đó, có đến 86,4% là khách nội địa (gần 2,6 triệu lượt khách), khách quốc tế chỉ chiếm 13,6% (tương đương khoảng 409.000 lượt khách).

𝑇𝑜́𝑚 𝑙𝑎̣𝑖, đ𝑒̂̉ Công nghiệp và Dịch Vụ 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑜̛ 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ phát triển 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 của một 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝗨̛𝗨 𝗧𝗜𝗘̂𝗡 𝟭 hiện nay 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 đẩy mạnh phát triện hạ tầng giao thông. Đặc biệt, Nếu ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝗖𝗮𝗼 𝘁𝗼̂́𝗰 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 – 𝗠𝘆̃ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2021 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉. Và cũng như đẩy mạnh tiến độ xây dựng 𝗖𝗮𝗼 𝘁𝗼̂́𝗰 𝗠𝘆̃ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 – 𝗖𝗮̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗼̛ 𝘃𝗮̀ 𝗖𝗮̂̀𝘂 𝗠𝘆̃ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟮. Thì khi thông xe, Từ TP. HCM về TP. Cần Thơ chỉ còn 2 tiếng di chuyển.

𝐊𝐘̀ 𝟐: 𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐀̀𝐈 𝐂𝐀𝐎 𝐓𝐎̂́𝐂 𝐂𝐎́ Đ𝐀̂̉𝐘 𝐆𝐈𝐀́ 𝐁Đ𝐒 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̛ 𝐋𝐄̂𝐍 𝟑𝟎% ?

Nguồn: Nguyễn Thanh Sang/ Phân tích và Đánh giá Bất động sản

Trả lời